ඔබගේ බ්ලොග් අලුත්/පැරණි බ්ලොග් අඩවි එකතු කිරීම පිලිබඳ වැඩි දුර තොරතුරු සඳහා මෙතනින් පිවිසෙන්න !

Email - buwa74@yahoo.com

අලුත් බ්ලොග් අඩවි

Monday, September 26, 2011

Gordonia ceylancia :සොබා සුමිතුරු මිනිසුන් බිහි කිරීම උදෙසා අන්තර්ජාල වෑයම

කලින් ලිපියෙදි හඳුන්වාදීපු Gordonia ceylanica ලියන පුද්ගලික බ්ලොග් අඩවිය තමයි  Gordonia ceylancia "සොබා සුමිතුරු මිනිසුන් බිහි කිරීම උදෙසා අන්තර්ජාල වෑයම"... කියන තේමාව යටතේ ලිපි එකතු කරන මේ බ්ලොග් අඩවිය ඒ වෙනුවෙන්ම කැපවුනු බව හැම ලිපියකම දකින්න තියනව" . පහල සබැඳියෙන් මෙතෙක් නොගිය කෙනෙකුට ඒ බ්ලොග් අඩවියටත් පිවිසෙන්න පුලුවන්

http://myideasgordoniaceylanica.blogspot.com/

1 comment:

දේශපාලන /කාලීන /මතවාද

පුද්ගලික/විවිධ/අත්දැකීම්/තාක්ෂණ

විෂයානුබද්ධ/නිර්මාණ/කලා