ඔබගේ බ්ලොග් අලුත්/පැරණි බ්ලොග් අඩවි එකතු කිරීම පිලිබඳ වැඩි දුර තොරතුරු සඳහා මෙතනින් පිවිසෙන්න !

Email - buwa74@yahoo.com

අලුත් බ්ලොග් අඩවි

Friday, December 30, 2011

අබ්ධාරා මතුකරන කතිකාව කුමක්ද ?

අබ්ධාරා කියන වෙබ් අඩවිය වෙනුවෙන් නිල බ්ලොග් අඩවියකුත් ආරම්භ වෙලා තියනව . අබ්ධාරා වෙබ් අඩවියතුලත් බ්ලොග් අඩවිය තුලත් කථා බහට ලක් කරන්නේ කුමන කාරණා ද , කොයි ආකාරයෙන්ද කියන එක ඒ වෙත ගිහින්ම වටහා ගැනීම වැදගත් . කොහොම උනත්   දේශපාලනික  සහ මතවාදීමය අදහස් කියවන්න කැමති අය වෙනුවෙන් අබ්ධාරා හොඳ නවාතැන් පොලක් වේවේ . අබ්ධාරා බ්ලොග් අඩවිය පසුගිය නොවැම්බර් මාසයේ තමයි වැඩකටයුතු ආරම්භ කරල තියෙන්නේ

http://www.abdhara.blogspot.com/


http://www.abdhara.com

No comments:

Post a Comment

දේශපාලන /කාලීන /මතවාද

පුද්ගලික/විවිධ/අත්දැකීම්/තාක්ෂණ

විෂයානුබද්ධ/නිර්මාණ/කලා